លោក ចូ បៃដិន ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។