ដោយៈ health.com.kh

ត្រសក់ គឺជា បន្លែ ម្យ៉ាង ដែល ល្អ សម្រាប់ អ្នក ក្នុងការ ទទួលទាន ។ ត្រសក់ គឺ ល្អ សម្រាប់ សុខភាព បេះដូង ។ បន្លែ នេះ ផ្សំ ឡើង ពី សារធាតុ ម្យ៉ាង ដែល ត្រូវបាន គេ ស្គាល់ ថា sterols ដែល ត្រូវ បាន បង្ហាញឡើង ដើម្បី បន្ថយ កូ ឡេ ស្តេ រ៉ុល ចំពោះ សត្វ ។


អត្ថប្រយោជន៍ៈ

ត្រសក់ អាចជួយ ការពារ ប្រឆាំងនឹង ជំងឺ សរសៃឈាម កូរ៉ូ ណែ រដោយ បន្ថយក ម្រិតកូ ឡេ ស្តេ រ៉ុល ។

ដំបូន្មានៈ កំហាប់ ខ្ពស់ បំផុត នៃ sterol គឺ នៅ នឹង សំបក របស់ ត្រសក់ ។ លើសពីនេះ , អ្នក មិនគួ រចិតសំបក វាចោ លមុ ននឹង ទទួល ទាន នោះទេ ៕