ថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ខេត្តនៅបន្ទាយមានជ័យមនុស្សប្រមាណបីម៉ឺននាក់ចូលរួមទស្សនា