ភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មានចំនួនសរុប៨០៣,៤១៣នាក់ ។ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ៧៧២,៩៤២នាក់និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង៣០,៤៧១នាក់។នេះបើយោងតាមប្រភពក្រសួងទេសចរណ៍ផ្សព្វផ្សាឱ្យដឹងនៅថ្ងៃទី៨វិច្ឆិកានេះ។