ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ បុលគីយ៉ាស់ មុយអ៊ីហ្សាឌីន វ៉ាឌូឡាហ៍ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រុយណេដារូស្សាឡាមបានយាងមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។នេះជាព្រះរាជដំណើរតបតាមការយាងរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ក្រៅពីបំពេញព្រះរាជ ទស្សនកិច្ចព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសព្រុយណេក៏នឹងយាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០និងលើកទី៤១និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី៨ដល់ទី១៣ខែវិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ៕

Nov 9, 2022

ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ បុលគីយ៉ាស់ មុយអ៊ីហ្សាឌីន វ៉ាឌូឡាហ៍ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រុយណេដារូស្សាឡាមបានយាងមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ។នេះជាព្រះរាជដំណើរតបតាមការយាងរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ក្រៅពីបំពេញព្រះរាជ
ទស្សនកិច្ចព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសព្រុយណេក៏នឹងយាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០និងលើកទី៤១និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ
ដែលចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី៨ដល់ទី១៣ខែវិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។