សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ វិស័យឯកជន មានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ និង មិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមជាមួយអាស៊ានឱ្យ កាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត ដើម្បីជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍតំបន់ ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន, ភាពធន់ និង ចីរភាព