សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០,៤១៖ពាក្យស្លោកមួយបានពោលថា គ្រោះមហន្តរាយ និងវិបត្តិ អាចបញ្ចេញមកនូវឧត្តមភាពរបស់ មនុស្ស ។ ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំមានជំនឿថា យើងទាំងអស់គា្នជួបជុំគ្នានៅទីនេះ និងថ្ងៃនេះ ក្នុងគោល បំណងចែករំលែកនូវការយល់ឃើញពីភាពបន្ទាន់ ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម រួមខាងលើ ។ ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នា យល់ស្របជាមួយនឹងមូលបទឆ្នាំនេះ «អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើ៖ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា» ដែលត្រូវនឹងបរិបទ ហើយក៏សមស្របនឹងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្ន ៕

Nov 11, 2022

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០,៤១៖ពាក្យស្លោកមួយបានពោលថា គ្រោះមហន្តរាយ និងវិបត្តិ អាចបញ្ចេញមកនូវឧត្តមភាពរបស់ មនុស្ស ។ ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំមានជំនឿថា យើងទាំងអស់គា្នជួបជុំគ្នានៅទីនេះ និងថ្ងៃនេះ ក្នុងគោល បំណងចែករំលែកនូវការយល់ឃើញពីភាពបន្ទាន់ ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម រួមខាងលើ ។ ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នា យល់ស្របជាមួយនឹងមូលបទឆ្នាំនេះ «អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើ៖ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា» ដែលត្រូវនឹងបរិបទ ហើយក៏សមស្របនឹងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្ន ៕