ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អន្តរសភាអាស៊ាន(AIPA) លើកទី៤៣ ជួបប្រជុំទល់មុខជាមួយប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី៤០ និងលើកទី៤១៖