ការវាយតម្លៃនិងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទប្រាំចំណុច