ភ្នំពេញ:សេចក្ដីប្រកាព័ត៌មានពីលទ្ធផល នៃជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា និងប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ អំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

សូមជូនសេចក្តីប្រកាសទទាំងស្រុង: