កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក ៣ (អាស៊ាន-ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉ខាងត្បូង) លើកទី ២៥ ដំណើរបានការប្រជុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលើកទី៤០ និង៤១ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ៕