ភ្នំពេញ៖សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមឮរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រុយណេក្នុងឱកាសព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ហាជី ហាសសាណាល់ បុលគីយ៉ាស់ មុយអ៊ីហ្សាឌីន វ៉ាឌូឡាហ៍ នៃប្រទេសព្រុយណេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២៕
សូមជូនខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖