ដោយៈបញ្ញាសាស្រ្ត/ភ្នំពេញ៖រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចេញផ្សាយធ្វើចរាចរនិងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានូវធនប័ត្រប្រភេទ ២ ០០០រៀល និង២០០រៀលគំរូថ្មី ទន្ទឹមនឹងបណ្តាប្រភេទប្រាក់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរួចហើយ។នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២
សូមជូនសេចក្តីប្រកាស៖