រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចេញផ្សាយធ្វើចរាចរនិងប្រើប្រាស់ក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានូវធនប័ត្រប្រភេទ ២ ០០០រៀល និង២០០រៀលគំរូថ្មី ទន្ទឹមនឹងបណ្តាប្រភេទប្រាក់ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរួចហើយ។នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២នេះ៕