ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងអំពី ស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ ដូចក្នុងរដូវវស្សា