កម្ពុជា បាននិងកំពុងសហការ ជាមួយប្រទេសចិន លើកិច្ចការអភិវឌ្ឍ ដែលបញ្ចេញកាបូនតិច