អនុសាសន៍ចំនួន១០សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី៣របស់លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យហង់ជួន ណារ៉ុន