មន្ត្រីថាក្នុងមួយឆ្នាំ ជនពិការប្រមាណ ២៨ ០០០ នាក់ បានទទួលសេវាស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម