ភ្នំពេញៈ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញ តំណាងទូទាំងប្រទេស របស់សហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្ដីសម្រេច ដូចខាងក្រោមៈ