ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២នេះ ការប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យម សិក្សា ទុតិយភូមិនៅខេត្តស្វាយរៀង មានបេក្ខជនសរុប៣.៩៣២នាក់