គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល ៤៧ថ្ងៃ មានប្រជាពលរដ្ឋជាង ៥៥ម៉ឺននាក់ បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងលុបឈ្មោះជាង២៤ម៉ឺននាក់