បេក្ខនារីប្រឡងបាក់ឌុប នៅខេត្តសៀមរាបបានបំបៅដោះ កូនតូចមុនចូលប្រឡងបាក់ឌុប