ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ កាលពីថ្ងៃទី៧ខែធ្នូ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទអាជីវកម្មភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ចំនួន ០២ ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរនេះ គឺ
១. ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ អង្គរ ឌីសស្ខាវវើរ ទេសចរណ៍ (Angkor Discover Travel)
២. ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ជេ.អិល.ធី.ធី ត្រាវែល &ធួរ (J.L. Travel & Tours)

ក្រសួងទេសចរណ៍នឹងដំណើរការតាមនីតិវិធីក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យបិទអាជីវកម្មភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ក្នុងរយៈពេល០១ខែទៀត ដោយទុកលទ្ធភាពឱ្យប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ និងសាធារណជនទាំងអស់ធ្វើការតវ៉ា ករណីមានការពាក់ព័ន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទេសចរណ៍កន្លងមកដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់ជាមួយអាជីវកម្មខាងលើ។ N