ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ខ្លាញ់​

​នាមសព្ទ​

​អាការ​ខាប់​ទន់​កើត​ពី​សាច់មាន​ដោយ​អន្លើ​ក្នុង​រូប​កាយ​មនុស្ស ឬ សត្វ​
​ខ្លាញ់ត្រី​, ខ្លាញ់ជ្រូក ។​

​ខ្វាត់ខ្វែង​

​គុណសព្ទ​

​ដែលមាន​ទទឹង​បណ្តោយ​បត់បែន​, ពត់ពេន​, ក្រវិច​ក្រវៀន​ច្រើន​ជាន់ ច្រើន​អន្លើ​
​ផ្លូវ​, វាំង​, ដំណាក់​ខ្វាត់ខ្វែង ជាដើម ។​

​គ្រជឹបគ្រជួច​

​គុណសព្ទ​

​គ្រជឹប​ច្រើន​អន្លើ​
​ស្នាម​គ្រជឹបគ្រជួច ។​

​ច្បោល​

​កិរិយាសព្ទ​

​ចាប់ធ្វើ​ដោយ​ដុំ ដោយ​អន្លើ​, ត្រាយ​, ទ្រួស​។​

ច្រឹប​

​កិរិយាសព្ទ​

​កាត់​តម្រឹម​ដោយ​កន្ត្រៃ​
​ច្រឹបជើងសក់​។​
​ខាំ​ផ្ដាច់​ដោយ​ដុំ​, ដោយ​អន្លើ​
​ក្រពត​ច្រឹប​ដាច់​សាច់​គ្រហួង ។​