បទល្មើសនេសាទនៅភូមិអូរស្ងួតត្រូវបានបង្រ្កាប ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ សាទរ