ដោយៈ ទេព មង្គល​/ ភ្នំពេញៈ យោងតាម​អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ប្រតិទិន​ឈប់សម្រាក​ការងារ របស់​មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២៣ បាន​បង្ហាញថា នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣ ខាងមុខនេះ មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ បាន​ត្រូវ​រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យ​ឈប់ សម្រាក​ការងារ រយៈពេល ២១ ថ្ងៃ​។​

​សូម​អាន​អនុក្រឹត្យ មាន​ដូចខាងក្រោម​៖