កម្ពុជា ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ១,៩ លាននាក់ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២២