កម្ពុជា នឹងមានផ្លូវល្បឿនលឿន ភ្នំពេញ-ខេត្តសៀមរាប មួយទៀត