ដោយៈ health.com.kh
រោគ សញ្ញា នៃ ជំងឺ មួយ ចំនួន អាច ប្រាប់ អ្នកតា មរយៈ ទម្លាប់ នៃ ការ រស់នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ ។ ខាងក្រោម នេះ យើងខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អ្នក ពី រោគ សញ្ញា ២ ដែល អាច ប្រាប់ អ្នក បាន ថា អ្នក ប្រហែលជា មាន ជំងឺមហារីក សួត ឬ ថ្លើម ហើយ ។ ដូចនេះ អ្នក គួរតែ ទៅ ពិនិត្យ នៅ ពេល ដែល អ្នក កើត មាន រោគ សញ្ញា នេះ ។ តើ មាន អ្វី ខ្លះទៅ?

នៅ ពេល ដែល អ្នក មិន ក្តៅខ្លួន ចំនួន ៥ ឆ្នាំ នោះ មាន ន័យ ថា ប្រព័ន្ធ ការពារ រាង កាយ អ្នក ចុះ ខ្សោយ ខ្លាំង ហើយ ។ នោះ វា នឹង គ្មាន ប្រតិកម្ម ចំពោះ ជំងឺ ទៀត ទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត បើ អ្នក តែងតែ គេង មិន លក់ ចាប់ពី ម៉ោង ១ ដល់ ម៉ោង ៣ អ្នក គួរតែ ប្រយ័ត្ន ចំពោះ ជំងឺមហារីក ថ្លើម ។ បើ អ្នក តែងតែ ក្រោក ហើយ គេង មិន លក់ ចាប់ពី ម៉ោង ៣ ដល់ ម៉ោង ៥ អ្នក គួរតែ ប្រយ័ត្ន ចំពោះ ជំងឺមហារីក សួត៕/PC