គ​.​វ​.​ក​-១៩ ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន ពី​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​៤ ទី​៥ សម្រាប់​កុមារ និង​ដូ​ស​ទី​៦ សម្រាប់​មន្ត្រី​ជួរមុខ អាជ្ញាធរ និង​ប្រជាជន​ទូទៅ តាម​គោលការណ៍​ស្ម័គ្រចិត្ត​

​ដោយៈ​ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ទូទាំងប្រទេស (​គ​.​វ​.​ក​-១៩) បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​មួយ កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២២ ស្ដីពី​ការចាក់​វ៉ាកសាំង​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​៤ ដល់​កុមារ​អាយុ ៣​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ៥​ឆ្នាំ ការចាក់​វ៉ាកសាំង​កូ​វីដ​-១៩ ដូ​ស​ទី​៥ ដល់​កុមារ​អាយុ ៥​ឆ្នាំ ដល់​ក្រោម ១២​ឆ្នាំ និង​ដូ​ស​ទី​៦ ដល់​មន្ត្រី​ជួរមុខ អាជ្ញាធរ និង​ប្រជាជន​ទូទៅ តាម​គោលការណ៍​ស្ម័គ្រចិត្ត​។​