ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ទូទៅ​

កិរិយាសព្ទ​

​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​សព្វ​, មិន​ចំពោះ​តែមួយៗ​, ផ្សាយ​សព្វ​ទៅ ។​

ទូទ័រ​

​កិរិយាសព្ទ​

​ឮសូរ​ខ្ទ័រ​ទួទៅ​, ឮសាយ​សុស​
​កិត្តិ​ស័ព្ទ​របស់​អ្នកប្រាជ្ញ អាច​លេចឮ​ទូទ័រ​សព្វទិសទី ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ឮសូរ​ខ្ទ័រ​ទួទៅ​, ឮសាយ​សុស​
​កិត្តិ​ស័ព្ទ​របស់​អ្នកប្រាជ្ញ អាច​លេចឮ​ទូទ័រ​សព្វទិសទី ។​

​ទូញទាញ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែលមាន​អាការ​គ្រាក​ក្រាញ​, រួញរា​
​ធ្វើ​មុខ​ទូញទាញ ; ដំណើរ​ទូញទាញ​។​

​គុណសព្ទ​

​ដែលមាន​អាការ​គ្រាក​ក្រាញ​, រួញរា​
​ធ្វើ​មុខ​ទូញទាញ ; ដំណើរ​ទូញទាញ​។​

​ទូតានុទូត​

​នាមសព្ទ​

(​សំ​. បា​. < ទូត + អនុទូត​) ទូត​ធំ​និង​ទូត​តូច (​ម​. ព​. ទូត និង អនុទូត ផង​) ។​

​ទូរទស្សន៍​

(​ទូ​រៈ ទស់​)

​នាមសព្ទ​

(​បា​. ទូរ “​ឆ្ងាយ​” + ទស្សន ” ការ​ឃើញ ” ) ការមើលឃើញ​បាន​ក្នុង​ទី​ឆ្ងាយ​ឬ​ពី​ចម្ងាយ ។​
​ឈ្មោះ​គ្រឿង​ប្រដាប់​វិទ្យាសាស្ត្រ​មួយ​យ៉ាង សម្រាប់​បញ្ចាំង បញ្ជូន​រូបភាព​និង​សូរសព្ទ​ទៅក្នុង​ទី​ឆ្ងាយ​បាន (​បារ​. Télévision ) ។​