បើតាមលទ្ធផលអង្កេតកសិកម្មឆ្នាំ២០២០-២០២១ គ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វសរុបមានចំនួន ១ ៦៧០ ០០០គ្រួសារ ស្មើនឹង៨២ភាគរយនៃគ្រួសារកសិកម្មសរុបនៅកម្ពុជាចំនួន២០៣៨,០០០គ្រួសារ ក្នុងនោះ អ្នក ចិញ្ចឹមជ្រូក ១០៨ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ១៥១៦ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមទា ៣៦២ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមក្ងាន ១៨ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមក្រូច ៤ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមគោ ៧៥២ ០០០គ្រួសារ, អ្នក ចិញ្ចឹមក្របី ៨៣ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមពពែ ៣ ០០០គ្រួសារ និងអ្នកចិញ្ចឹមសេះ ២ ០០០គ្រួសារ។ ចំនួននេះ គឺគ្រួសារនីមួយៗអាចចិញ្ចឹមសត្វច្រើនប្រភេទ (គោ, ក្របី, ជ្រូក, មាន់។ល។)។

Jan 6, 2023

បើតាមលទ្ធផលអង្កេតកសិកម្មឆ្នាំ២០២០-២០២១ គ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វសរុបមានចំនួន ១ ៦៧០ ០០០គ្រួសារ ស្មើនឹង៨២ភាគរយនៃគ្រួសារកសិកម្មសរុបនៅកម្ពុជាចំនួន២០៣៨,០០០គ្រួសារ ក្នុងនោះ អ្នក ចិញ្ចឹមជ្រូក ១០៨ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ១៥១៦ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមទា ៣៦២ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមក្ងាន ១៨ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមក្រូច ៤ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមគោ ៧៥២ ០០០គ្រួសារ, អ្នក ចិញ្ចឹមក្របី ៨៣ ០០០គ្រួសារ, អ្នកចិញ្ចឹមពពែ ៣ ០០០គ្រួសារ និងអ្នកចិញ្ចឹមសេះ ២ ០០០គ្រួសារ។ ចំនួននេះ គឺគ្រួសារនីមួយៗអាចចិញ្ចឹមសត្វច្រើនប្រភេទ (គោ, ក្របី, ជ្រូក, មាន់។ល។)។