មន្រ្តីជំនាញប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងលើការងារគ្រប់គ្រង់កិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ និងអង្គភាពUXOLAO ក្រោមគម្រោងសហ ប្រតិបត្តិការ ត្បូង-ត្បូង (South-South Cooperation) គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) ។ វគ្គនេះបានដំណើរការនៅបញ្ជាការដ្ឋានស៊ីម៉ាក់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទៅ៩ខែមករាដោយមានការចូលរួមពីលោក ហេង រតនា អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (CMAC), លោកសោម៉ានី ម៉ានីវង្ស (Saomany Manivong) នាយកស្តីទីអង្គភាពបោសសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៃប្រទេសឡាវ និងលោកHayashi Akihito ទីប្រឹក្សាភ្នាក់ងារចៃកា(JICA)។

Jan 9, 2023

មន្រ្តីជំនាញប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងលើការងារគ្រប់គ្រង់កិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ និងអង្គភាពUXOLAO ក្រោមគម្រោងសហ ប្រតិបត្តិការ ត្បូង-ត្បូង (South-South Cooperation) គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន(JICA) ។
វគ្គនេះបានដំណើរការនៅបញ្ជាការដ្ឋានស៊ីម៉ាក់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទៅ៩ខែមករាដោយមានការចូលរួមពីលោក ហេង រតនា អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (CMAC), លោកសោម៉ានី ម៉ានីវង្ស (Saomany Manivong) នាយកស្តីទីអង្គភាពបោសសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៃប្រទេសឡាវ និងលោកHayashi Akihito ទីប្រឹក្សាភ្នាក់ងារចៃកា(JICA)។