ាប់ពីថ្ងៃទី២ដល់៨ ខែមករា ២០២៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុបមានចំនួន៤៥៩ ៤០៩នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ៤១៥ ៧៩៣នាក់ និងភ្ញៀវបរទេស ៤៣ ៦១៦នាក់។ នេះបើតាមប្រភពក្រសួងទេសចរណ៍។

គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖ខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលបាន ទេសចរ ២២៥,៦៥៩នាក់ ខេត្តសៀមរាប ៤៧,០៧០នាក់ រាជធានីភ្នំពេញ ៤១,៦៤៦នាក់ ខេត្តកំពត ៣០,៤០៨នាក់ ខេត្តកំពង់ចាម ១៦,២១៣នាក់ និងខេត្តបាត់ដំបង ១៦,១៥៣នាក់។