ក្រសួងទេសចរណ៍៖នៅឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា មានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញនូវចរន្ត នៃការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាទទួលបាន ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់ប្រមាណពី ២,២ លាននាក់ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជិត២០ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសមានកំណើនកើនឡើងលឿន ក្នុងរង្វង់១៤ លាននាក់ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ ទេសចរផ្ទៃក្នុងមានតែជាង ៤លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ៕

Jan 13, 2023

ក្រសួងទេសចរណ៍៖នៅឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា មានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ២០២០ និងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញនូវចរន្ត នៃការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាទទួលបាន ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់ប្រមាណពី ២,២ លាននាក់ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជិត២០ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសមានកំណើនកើនឡើងលឿន ក្នុងរង្វង់១៤ លាននាក់ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១ ទេសចរផ្ទៃក្នុងមានតែជាង ៤លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ៕