អគ្គម ហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាស អញ្ជើញពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់«មន្ទីរពេទ្យជាតិ តេជោសន្ដិភាព»នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ខែមករានេះបានសម្រេចឱ្យជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពេទ្យចំនួន ២០០នាក់បន្ថែមលើចំនួន គ្រូពេទ្យ ចំនួន១៥០នាក់ដែលត្រូវចាត់តាំងមកទីនេះនិង ត្រូ វ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន៣០០ នា ក់សម្រាប់ មន្ទីរពេទ្យ នេះ ។