គណៈកម្មាធិការគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញចេញញត្តិគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងវិធានការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងថ្កោលទោសគណបក្សភ្លើងទៀន ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបក្សប្រជាជន