ភ្នំពេញ៖សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “ភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង”៕
សូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖

លោក សុខ លូ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង