ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ​រាជ​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន​ចំណាយ​ថវិកាសរុបជាងប្រាំលានដុ​ល្លារអាមេរិ​ក​ជូន​​កម្មការិនីជាស្ត្រីស​ម្រាលកូនទាំងក្នុងប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធចំនួនជាងប្រាំ ម៉ឺននាក់ដែលសម្រាល​បាន​កូនសរុប ៥៦ ១៧៣នាក់។