ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ការប្រកួតប្រជែង​ដ៏​ខ្លាំងក្លា និង​ភាពមិនប្រាកដប្រជា​នៅក្នុង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បាន​គូសបញ្ជាក់​អំពី​នយោបាយ​ការបរទេស​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​បន្ត​ប្រកាន់ខ្ជាប់​គឺ ក្នុងចំណោម​នយោបាយ​ការបរទេស​ទាំងនោះ រួមមាន ការការពារ​ផលប្រយោជន៍​ស្នូល​របស់​កម្ពុជា ដោយ​អនុលោម​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នយោបាយ​ការទូត​បុ​រេ​សកម្ម ដែល​ធានា​អធិបតេយ្យភាព បូរណភាព​ទឹកដី ឯករាជ្យ សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-​សង្គម ការអនុវត្ត​នយោបាយ​ការបរទេស​ឯករាជ្យ​និង​ផ្អែកលើ​ច្បាប់ ស្របតាម គោលបំណង និង​គោលការណ៍​នៃ​ធម្មនុញ្ញ​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ និង​អាស៊ាន ព្រមទាំង​ការពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​ជាមួយ​ដៃគូ​ដែលមាន​ស្រាប់ និង​ដៃគូ​ថ្មីៗ​៕

Feb 1, 2023

ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ការប្រកួតប្រជែង​ដ៏​ខ្លាំងក្លា និង​ភាពមិនប្រាកដប្រជា​នៅក្នុង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ ឯកឧត្ដម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បាន​គូសបញ្ជាក់​អំពី​នយោបាយ​ការបរទេស​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​បន្ត​ប្រកាន់ខ្ជាប់​គឺ ក្នុងចំណោម​នយោបាយ​ការបរទេស​ទាំងនោះ រួមមាន ការការពារ​ផលប្រយោជន៍​ស្នូល​របស់​កម្ពុជា ដោយ​អនុលោម​តាម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នយោបាយ​ការទូត​បុ​រេ​សកម្ម ដែល​ធានា​អធិបតេយ្យភាព បូរណភាព​ទឹកដី ឯករាជ្យ សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-​សង្គម ការអនុវត្ត​នយោបាយ​ការបរទេស​ឯករាជ្យ​និង​ផ្អែកលើ​ច្បាប់ ស្របតាម គោលបំណង និង​គោលការណ៍​នៃ​ធម្មនុញ្ញ​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ និង​អាស៊ាន ព្រមទាំង​ការពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​ជាមួយ​ដៃគូ​ដែលមាន​ស្រាប់ និង​ដៃគូ​ថ្មីៗ​៕