​ភ្នំពេញ ៖ អ្នកគ្រប់គ្រង​ថ្មី Miss Grand Cambodia ប្រកាស​ធ្វើអោយ​បានល្អ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៣ និង​សូម​សំណូមពរ ដល់​អ្នកគាំទ្រ ធ្វើយ៉ាងណា ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ អោយបាន​ទូលំទូលាយ ទៅកាន់​ឆាក​អន្តរជាតិ​។​