ដោយៈ​ម៉ា​រ៉ា​.​ភ្នំពេញ​៖ពាណិជ្ជករ​ខ្មែរ​-​ថៃ​ពីររូប​បាន​ចាប់​ដៃគូ​សហការ​ផ្តល់ ផលិតផល​ដែលមាន​សុខភាព​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​។​