ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានជម្រាបជូន អគ្គនាយក អគ្គនាយិកា គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ ដោយហាមឃាត់ទទួលយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ការធានាលើការផ្ដល់ឥណទាន។

យោងតាមលិខិត ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើង ថាៈ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ជាប្រភេទលិខិតយថាភូត ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច សម្រាប់បញ្ជាក់ អត្តសញ្ញាណបុគ្គល និងសម្រង់ ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ តែប៉ុណ្ណោះ។ លិខិតយថាភូត មិនមែនជាទ្រព្យ សម្រាប់ការដាក់បញ្ចាំ ឬជាទ្រព្យធានាក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ដល់ ឥណទានឡើយ ពីព្រោះថា លិខិតទាំងនោះ មិនមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម។

នេះជាការក្រើនរំលឹក ដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទាន ជនបទទាំងអស់ និងតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថាន បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ ចំពោះការទទទួលយកនូវ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សម្រាប់ជាវត្ថុធានាលើការផ្ដល់ ឥណទាន។

ក្នុងករណីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទណា មិនអនុវត្ត តាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន គ្រឺះស្ថាន នឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ ស្របតាមមាត្រា ៥២ នៃច្បាប់ ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៕ V / N