ដោយៈមុនីរ័ត្ន/ភ្នំពេញ៖ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបលិខិតលេខ ១៦៥ ព.ម.ប្រ.ក ចុះថ្លៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១អនុញ្ញាតឱ្យ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ(CCIM) ធ្វើសកម្មភាពលើវិស័យព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសារអង្គភាពនេះ រំលោភខាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវសារព័ត៌មាន ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់កិត្តិយស និងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។នេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣។
សូមជូនខ្លឹមសារលិខិត៖