លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បាននិយាយថា ចំណាត់ការរបស់​ក្រសួងព័ត៌​មានក្នុងការបិទវិទ្យុ វីអូឌី (VOD)គឺបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ ក៏ដូចជាទៅតាមបទបញ្ជា នៃប្រមុខរាជរាជរដ្ឋាភិបាល។