ភ្នំពេញ៖អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ ៤៧ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង និងក្រចេះ៕

សូមជូនអនុក្រឹត្យ៖