ដោយៈ health.com.kh

ខាងក្រោម នេះ យើងខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អ្នក ពី អាហារ ដែល អ្នក ដែល មាន ថ្លើម មិន ល្អ គួរតែ កុំ ប៉ះពាល់ ។ តើ មាន អ្វី ខ្លះ ទៅ ?

នៅពេល ដែល ថ្លើម អ្នក មាន សុខភាព មិនល្អ អ្នក គួរតែ ចៀស ឲ្យ ឆ្ងាយ ពី អាហារ ដែល ហិរ ព្រោះ វា អាច ធ្វើឲ្យ ប្រពន្ធ័ រំលាយ អាហា ររបស់ អ្នកដំណើរ ការ មិន ល្អ ។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នក ក៏ មិនគួរ ញ៉ាំ អាហារ ប៉ូវ ដែរ ព្រោះ វា អាច ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព អ្នក ជា ខ្លាំង ។ ជាពិសេស ស្រា តែម្តង អ្នក គួរតែ ចៀស កាន់តែ ឆ្ងាយ កាន់តែ ល្អ ។ នៅពេល ដែល ស្រា ចូល ខ្លួន អ្នក ច្រើន វា នឹង ធ្វើឲ្យ ថ្លើម អ្នកកាន់តែចុះ ខ្សោយ ទៅៗ ជា មិនខានឡើយ ៕/R