កូនស្រីរបស់តារាចម្រៀង ខាន់ ជេមស៍ ចុះកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មយក្ស ហ្គាឡាក់ស៊ី ណាវ៉ាត្រា