ដោយៈ health.com.kh
ទឹក ប្រមាត់ គឺជា សារធាតុ រាវ ដែល មាន នាទី សម្រាប់ រំលាយ អាហារ ដែល ផលិត នៅក្នុង ថ្លើម ។ ជំងឺ ច្រាល ទឹក ប្រមាត់ មានន័យ ថា មានការ ច្រាល ចូលទៅ ក្នុង ក្រពះ និង បំពង់ អាហារ ។ ជំងឺ ច្រាល ទឹកប្រមាត់ អាច នឹង អម ដោយ ជំងឺ ច្រាល អាស៊ីត ក្រពះ ។ មិន ដូចជា ជំងឺ ច្រាល ទឹក អាស៊ីត ក្រពះ នោះទេ ជំងឺ ច្រាល ទឹក ប្រមាត់ ជាធម្មតា មិន អាច គ្រប់គ្រង បាន ទាំងស្រុង ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរ របប អាហារ ឬ របៀប រស់នៅ នោះទេ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ជំងឺ ច្រាល ទឹកប្រមាត់ ត្រូវបាន គ្រប់គ្រង ដោយ ការប្រើ ថ្នាំ ឬ ក្នុង ករណី ធ្ងន់ធ្ងរ វា តម្រូវ អោយ មាន ការ វះកាត់ ។

Anterior view of liver and stomach showing biliary tree and gall bladder
Original Exit Writer image is 115786 Biliary Colic (presmd). Added vasculature removed stomach

ច្រាល ទឹកប្រមាត់ អាច ជា ការលំបាក ក្នុង ការបែងចែក ពី ការ ច្រាល ជាតិ អាស៊ីត ក្រពះ ។ រោគសញ្ញា គឺ មាន ភាព ស្រដៀង គ្នា និង អាច មាន លក្ខខណ្ឌ ទាំង ពីរ កើតមានឡើង នៅក្នុង ពេល តែមួយ ។ រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ ច្រាល ទឹក ប្រមាត់ អាច រួមមាន ដូចជា ៖

-ឈឺពោះ ផ្នែក ខាងលើ ដែល អាច មាន សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ
-ក្រហាយ ទ្រូង
-ចង្អោ រ
-ក្អួត មក មាន សារធាតុ រាវ ពណ៌ បៃតង លឿង ( ទឹក ប្រមាត់ )
-ជួនកាល អាច មាន ក្អក ឬ ស្អក ក
-ស្រ កទម្ងន់ ៕/R