ដោយៈ health.com.kh
អ្នក ដែល មាន ការឈឺចាប់ សាច់ដុំ និង ឆ្អឹង ជួនកាល ត្អូញត្អែរថា ខ្លួន ទាំងមូល របស់ ពួកគេ ឈឺ ។ ពួកគេ អាច មាន អារម្មណ៍ ថា ឈឺ សាច់ដុំ ពេល ពួកគេ បានធ្វើការ ខ្លាំង ហួស កម្រិត ។ ជួនកាល សាច់ដុំ ក្រហាយ ឬ រមួល ។ រោគសញ្ញា គឺ ផ្សេងៗ គ្នា ពី មនុស្ស ម្នាក់ ទៅ មនុស្ស ម្នាក់ ទៀត ប៉ុន្តែ រោគសញ្ញា ទូទៅ រួម មាន ៖

-ឈឺ ខ្លួន
-អស់កម្លាំង
-ពិបាក គេង ។

គ្រូពេទ្យ នឹង ធ្វើ ការពិនិត្យ និង សួរនាំ អំពី ប្រវត្តិ ជំងឺ របស់ អ្នក ។ បន្ថែម ពីលើ នេះ គ្រូពេទ្យ អាច ធ្វើ ការសុំ ការថត មើល ដទៃទៀត ដើម្បី បញ្ជាក់ ពី ការធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យ ៕/R